Přejít k hlavnímu obsahu
x
Jak se zabezpečit před škodami?

Co dělat při živelní pohromě

Letošní zima dává mnohým našim sousedům zabrat. V Rakousku jsou závaly sněhu, v Itálii zase povodně. U nás také vydatně prší, nebo fouká často velmi ostrý nárazový vítr, přichází zima, topná sezóna a s ní narůstající počet požárů. Povodně, vichřice nebo požáry jsou každoročním důvodem rozsáhlých škod domácností i podniků v celé České republice. Rozvaha, respekt k pokynům záchranářů a řada opatření, která zvládnete provést i bez speciálního výcviku, může rozsah škod způsobených živlem významně snížit. Nezapomeňte ani na následnou dokumentaci škod a zabezpečení poškozeného majetku.

Živly pravidelně znepříjemňují život bezpočtu lidí ročně. Oheň, vítr i voda připravily o střechu nad hlavou tisíce českých občanů, v ostatních případech došlo k četnému poškození majetku. Podstatnými jsou v takových chvílích rozvaha a respekt k pokynům záchranářů. I vy sami ale můžete učinit řadu opatření, která pomohou snížit rozsah možných škod na minimum. Jaká to v případě jednotlivých živelních pohrom jsou?

Co dělat, když se rozpoutá vichřice

»Vichřice a silný nárazový vítr obvykle způsobí pád těžkých předmětů z výšky na zem. Často se jedná o části střech, stromy nebo sloupy elektrického vedení. Aktivně se proti nebezpečí při vichřici chránit nelze, na místě ale je pohybovat se na místech, kde je riziko pádu nějakého předmětu menší,« říká Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

* Vyhledejte bezpečný úkryt, nejlépe v budově s nenarušenou statikou

* Omezte pohyb venku a jízdy autem

* Nechoďte do lesa a neschovávejte se pod stromy

* Nezdržujte se u vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy)

* Neparkujte auta pod stromy

* Nedotýkejte a nepřibližujte se ke spadlým drátům elektrického napětí

V případě ohrožení volejte linku 112

Co dělat, když zaplane požár

»Požár objektů je až překvapivě častou událostí, ať už ve firmách nebo domácnostech. Přes rozsáhlou osvětu se stále najdou projevy lehkomyslnosti, které vznik požárů většinou zapříčiní. Ochrana vlastního majetku při požáru musí více méně stranou, prvořadé je chránit zdraví a život sebe i ostatních a přivolat na místo pomoc hasičského sboru,« uvádí Vlček.

* Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby. Pokud ano, snažte se je zachránit

* Informace o dalších osobách v hořícím objektu podejte neprodleně hasičům

* Pokuste se požár uhasit dostupnými prostředky (hasicí přístroje, kbelíky s vodou, písek)

* Pokud hoří elektrické vedení, nikdy nehaste vodou!

* Proveďte opatření, která zamezí dalšímu šíření požáru (zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny)

* Varujte ostatní voláním „hoří" a volejte tísňovou linku 150 nebo 112. V žádném případě neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu zvyšuje intenzitu hoření.

Co dělat, když hrozí povodeň

»Na rozdíl od požáru se projev povodně dá předpokládat a je tedy možné se na vodní živel alespoň zčásti připravit. Pokud se jedná o akutní nebezpečí v důsledku ohrožení povodní, je v obydlených oblastech vždy oznamováno varovným signálem elektronických sirén se slovní informací, často přímo z vozu hlídky Integrovaného záchranného systému. Právě pokynů záchranářů, policistů, hasičů a ostatních složek IZS vždy dbejte a postupujte podle nich – záchranáři mají k dispozici nejaktuálnější informace a snaží se vás chránit,« dodává Vlček.

* pevně připoutejte předměty v domě a na pozemku, a to zejména ty, které by mohla voda odnést

* věci z přízemí a sklepů (cennosti, jídlo, pitnou vodu, plynové vařiče apod.) vyneste do vyšších pater

* zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy

* automobily a jinou techniku přemístěte do prostorů mimo zatopení

* vypněte hlavní vypínač elektrického proudu

* uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu

* uvolněte cestu do bezpečí domácímu zvířectvu

* zavřete a uzamkněte všechna okna a vstupy

* jednejte s klidem a rozvahou

* pomozte sousedům, starým a nemocným lidem

Likvidace škody, dokumentace pro pojišťovnu a zabezpečení objektu

Pro hladký průběh likvidace škodní události s vaší pojišťovnou je nezbytné mít k dispozici dokumentaci vzniklých škod. Bezprostředně po živelní pohromě tedy zajistěte dokumentaci o rozsahu poškození pojištěných předmětů či nemovitostí. Stejně důležité je zajistit, aby rozsah škody nadále nerostl, když již nebezpečí od živlu nehrozí. »V případě, že dojde ke škodní události vlivem živlu, neměňte stav způsobený samotným živlem. Dříve než začnete s úklidem objektu, pořiďte fotodokumentaci nebo filmový záznam, který prokáže rozsah poškození. Pomocí většiny současných telefonů zdokumentujete situaci bez komplikací,« radí Jan Vlček.

Poškozený majetek je potřeba zabezpečit také z důvodů bezpečnostních, hygienických, ekologických. »V neposlední řadě je nutné podniknout taková opatření, která zabrání dalšímu zvětšování rozsahu již vzniklé škody, pokud taková situace hrozí. Jestliže například střechu vašeho domu poškodila vichřice, jste povinen zabezpečit nemovitost proti zatečení atmosférických srážek. Jak se doslova uvádí v pojistných podmínkách Slavia pojišťovny, oprávněná osoba je kromě povinností stanovených právními předpisy dále povinna učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala, a podle možnosti si k tomu vyžádat součinnost pojistitele a postupovat v souladu s ním,« dodává Jan Vlček.

Myslete na zadní vrátka

Pokud jste majiteli domu či bytu, nebo si nové bydlení stavíte, je vždy vhodné ho pojistit. Na trhu najdete velké množství nabídek a je vždy dobré vybrat takové pojištění, které nejvíce odpovídá možným škodám. Například dům na kopci nebude nutné pojišťovat proti povodni. Individuální přístu má například Slavia pojišťovna. »Šťastný Domov je souborem majetkových pojištění a navazuje na naše předchozí pojišťovací produkty, které jsme v oblasti pojištění nemovitostí a domácností fyzických osob nabízeli našim zákazníků již dříve. Naši nabídku jsme ale podrobili rozsáhlým inovacím co do přehlednosti jednotlivých balíčků, zařazení některých dalších rizik a pojištění některých odpovědností. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost vyřízení případné pojistné události prostřednictvím naší aplikace pro chytré telefony. Tímto způsobem lze Slavia pojišťovně pořídit a zaslat i příslušnou fotodokumentaci, což významně sníží čas potřebný k  likvidaci škody. Věříme, že pro naše zákazníky je to podstatný přínos,« říká Jan Vlček obchodní ředitel Slavia pojišťovny

Pojištění stavby

V rámci produktu Šťastný Domov je možné pojistit stavbu volbou jednoho ze tří balíčků, které obsahují pojištění nejrůznějších rizik, která stavbám hrozí. »Jak pro pojištění stavby, tak i domácnosti jsme skupiny rizik rozdělili do balíčku Základ, Jistota a Jubileum. Zatímco Základ vždy zahrnuje nejčastější a zjevná rizika, v případě pojištění staveb vichřice, pád stromu nebo úder blesku, Jistota a zejména Jubileum jdou dále a umožňují našim zákazníkům pojistit i rizika, která nejsou příliš obvyklá, jako je poškození plotu zvěří, poškození vnitřního zateplení zvířaty nebo porosty na zahradě.« uvádí Jan Vlček. Tak jako ve všech pojišťovacích segmentech se Slavia pojišťovna snaží nabídnout klientům maximální možnou míru variability konkrétní smlouvy. V balíčcích Jubileum se tak nabízí i široká řada možných připojištění, která pamatují například i na poškození vnitřního zateplení zvířaty, zničení porostů nebo pojištění hrobů. Ve vybraných položkách je možné rovněž zvýšení pojistných limitů plnění.

Pojištění domácnosti

Obsahem pojištění domácnosti v rámci Šťastného Domova je ochrana proti škodám způsobených živly, technickými vlivy a působením třetích osob. »V balíčku Jubileum nabízíme kromě požáru, vichřice, záplavy a mnoha dalších živelních rizik i pojištění proti vloupání, projevům vandalismu, nebo i proti krádežím kočárků a invalidních vozíků. Připojistit si pak dále můžete též věci na zahradě, v garáži, nebo na koleji,« doplňuje Jan Vlček ze Slavia pojišťovny

Pojištění odpovědnosti a asistenční služby

Ať už se jedná o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života nebo z vlastnictví nemovitosti, u Slavia pojišťovny se lze pojistit proti celé škále rizik, vždy v rámci tří balíčků s limity plnění od dvou do osmi milionů korun. Důležitou službou je i asistence Slavia pojišťovny. Tu je možné využít v různých případech havarijních situací - například v případě zlomeného klíče v zámku vchodových dveří, respektive k náhradě nákladů na profesní zásah zámečníka – stejně jako pro případy potřeby právní konzultace po telefonu.